TEL : 02-744-1300(0666)
FAX : 02-744-9005
계좌번호 : 기업은행 018-110334-01-020 (예금주:이주삼)lj1500@naver.com서울특별시 종로구 종로393-1(숭인동,신설동역)상호명 : 노라노패션학원
사업자등록번호 : 101-90-46732
학원설립 운영등록번호 : 05197100402
대표자 : 이주삼

2014 Norano Fashion Design School
Copyright©NORANO ㅣ Powered by®TINAGE ㅣ 2014-가-0001-SE